Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Với 9 chương, 115 điều, Luật Giáo dục năm 2019 có một số điểm mới căn bản về liên thông, phân luồng, loại hình trường học, chính sách với sinh viên sư phạm, trình độ giáo viên... Bộ luật này thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009