Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1824//SGDĐT-TTr 30/11/2020 Công văn, Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng 11 năm 2020 như sau:
1464/SGDĐT-TTr 30/09/2020 Công văn, Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng
1419/SGDĐT-TTr 21/09/2020 Công văn, Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và Công văn số 586/HĐPH ngày 05/8/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc đề nghị phổ biến các luật mới ban hành, Sở GDĐT triển khai như sau:
548 /SGDĐT-TTr 04/05/2020 Công văn, Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng 4 năm 2020 như sau
471 /SGDĐT-TT 16/04/2020 Công văn, Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk, Sở GDĐT triển khai các văn bản của Trung ương đối với chế độ đặc thù và hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19 như sau
372/SGDĐT-TT 25/02/2020 Công văn, Thực hiện kế hoạch số 79/KH-SGDĐT, ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020, Sở GDĐT phổ biến các văn bản có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo được ban hành trong tháng 02, 3/2020
01 /SGDĐT-TTr 02/01/2020 Công văn, Thực hiện Công văn số 10101/UBND-KT ngày 09/12/2019; Công văn số 10361/UBND-NC ngày 17/12/2019; Công văn số 10519/UBND-KT ngày 23/12/2019; Công văn số 10712/UBND-KT, Công văn số 10713/UBND-KT, Công văn số 10714/UBND-KT ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông tư, Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Với 9 chương, 115 điều, Luật Giáo dục năm 2019 có một số điểm mới căn bản về liên thông, phân luồng, loại hình trường học, chính sách với sinh viên sư phạm, trình độ giáo viên... Bộ luật này thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009
164/SGDĐT-TTr 11/02/2019 Công văn, Thực hiện kế hoạch số 03/KH-SGDĐT, ngày 07/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2019, Sở GDĐT phổ biến các văn bản có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo được ban hành trong tháng 01, 02/2019.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên