Hướng dẫn tạo khóa học và bài thi trên viettelstudy

Lượt xem:

Đọc bài viết

Giáo viên đăng ký tài khoản giáo viên trên trang

https://viettelstudy.vn/

Sau đó thực hiện tạo khóa học và bài thi theo hướng dẫn dưới đây.

Sau khi tạo bài giảng và bài thi xong, yêu cầu học sinh tạo tài khoản học sinh và tìm đến bài giảng và bài thi do mình tạo ra để học bài.